امروز در روز شهادت سلف صالح، این خلف صالح و متعهد از دست ما گرفته شد. و‏‎ ‎‏من نمی دانم که انگیزۀ این شرارتها، که مشغولند این گروهکهای ضعیف نادان و عمال‏‎ ‎‏قدرتهای بزرگ خصوصاً امریکا؛ چه می خواهند و چه انگیزه دارند؟ اینها انگیزۀ این را‏‎ ‎‏دارند که 36 میلیون جمعیت ایران و میلیونها جمعیتهای مسلم و مستضعف جهان، که همه‏‎ ‎‏پشتیبان این جمهوری هستند، می خواهند با ترور بعض شخصیتها، اینها را از این راهی که‏‎ ‎‏راه اسلام است، منحرف کنند.

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۲۵۷

. انتهای پیام /*