تکلیف ما این است که اولاً هر کاری که محوَّل به ماست خوب انجام بدهیم. محصلید خوب تحصیل کنید. معلمید خوب تعلیم کنید. استادید خوب استادی کنید. کارگرید خوب کار بکن. کشاورزید خوب کشاورزی بکن. ملایی خوب ملایی بکن. هر چی هستی، همان کاری که به تو محوَّل است او را خوب انجام بده. اگر یک ملتی یک همچه هوشیاری برایش پیدا شد که هر شخصی کار خودش را خوب انجام بدهد، یک ملت اصلاح میشود. زود هم اصلاح می‏شود.

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۳۹۳

. انتهای پیام /*