پرتال امام خمینی(س)؛ یادداشت ۹۳/ زهرا سعیدی: مدل مبارزاتی امام خمینی به عنوان رهبر و معمار انقلاب اسلامی بر چند محور اصلی قرار داشت. استکبارستیزی و مخالفت با رژیم های غاصــب یکی از محورهای اصلی این مدل بود که در ســال های منتهی به پیروزی انقلاب از اهمیت بیشــتری برخوردار گردید. از جمله آنکه، امام طی این ســال ها بارها رژیم اســرائیل را مورد انتقاد قرار داده و مسلمانان را به مبارزه و قیام علیه آنها فراخواندند. علل مخالفت امام با این حکومت ها، ناشی از ماهیت این حکومت ها و نیز دلایل خاص دیگری بود که در این نوشته به تشریح آن پرداخته می شود.
مبارزات امام در سال های نزدیک به انقلاب

سالهای ۵۶-۵۷ را می توان اوج مبارزات سیاسی امام دانســت. ایشان در این سال ها ضمن شدت بخشیدن بر مبارزات خود علیه رژیم پهلوی، در بعد فراملی نیز مردم و مســلمانان را به مبارزه علیه رژیم های نامشروعی چون اســرائیل نیز دعوت نمودند که به تعبیر برخی از علما، با «انترناسیونالیسم اسلامی» در بعد فراملی پیوند داشت و چهره ای از آرمان های امام و انقلاب را ترسیم می نمود. نمــود این مبارزات را می توان به خوبی در بینش نظری و عملی امام مشاهده نمود که برخاسته از غاصب دانستن این رژیم و سایر رژیم های مشابه بود.
اسرائیل، غاصب سرزمین مسلمانان
امام رژیم اســرائیل را رژیمی غاصب می دانست و بارها در ســخنان خــود تأکید داشــت که «اســرائیل غاصب سرزمین های برادران ماست...» امام به خوبی از جریان موجودیت یافتن اسرائیل آگاه بوده و می دانست که این رژیم با توســل به قدرت های اســتعماری و زور تأســیس گردیده است. در واقع از نظر حقوقی و سیاسی اسرائیل رژیم نامشــروعی است که به کمک کشورهای انگلیس و آمریکا و با غصب سرزمین فلسطین اعلام موجودیت نمود. چنانچه در یک مورد آشکار و بنا بر آمار موجود، به رغم آنکه انگلســتان طی تعهدات متعدد از جمله «کتاب سفید» خــود را ملزم به برابری دو نژاد عرب و یهود دانســته بود؛ اما طی دهه ۳۰میلادی «دروازه های فلسطین را بر روی مهاجران باز کرد و این موضوع باعث شد تعداد مهاجران یهودی درسال ۱۹۳۵ به ۱۵ برابر تعداد آنها در ۱۹۳۱ افزایش یابد.
پس از آن آمریکا نیز به کمک صهیونیست ها شتافت و در نهایت «بن گوریون مقام نخست وزیری و وزارت دفاع را بر عهده گرفت، و در ۱۴ مه ۱۹۴۸حکومت موقت، استقلال و تأسیس کشور اسرائیل را اعلام کرد. این در حالی است که فلسطین از نظر تاریخی متعلق به فلسطینیان بوده و اعلام موجودیت در این سرزمین از طریق غصب سرزمین اعراب فلســطین و نارضایتی آنها صورت عینی یافت. ازهمین رو امام معتقد بودند اسرائیل زاییده طبیعی تعامل میان دولت های اســتعماری شــرق و غرب است. به باور امام حکومت های اســتعماری با ایجاد اســرائیل، دست به اســتثمار و تقســیم جهان اســلام زدند و به آن کمک می کنند.
اسرائیل دشمن مسلمانان و بشریت
علاوه بر این امام اسرائیل را دشمن مسلمانان و بشریت می دانستند. برای ثبات این نکته می بایست بر این مسئله اشاره کرد که اسرائیل در زمان تأسیس، آشکارا به اقداماتی چون کشــتار مسلمانان اعدام، قتل عام و تجاوز به عنف استفاده کرده است. چنانچه به عنوان نمونه جنگ شش روزه در مجموع ۴۳۰ هزار نفر از ساکنان مناطق تازه اشغال شده مجبور شدند در طول سال ۱۹۶۷ از خانه های فرار کنند. بعد از این جنگ، اسرائیل تخریب و کشتار جدیدی از فلسطینیان را آغاز نمود. علاوه بر این اسرائیل طی کشتارهای متعددی چون خان یونس، السموع و... تعداد بی شماری از فلسطینیان بی گناه را به قتل رساند.
حمایت اسرائیل از رژیم غاصبی چون پهلوی
از دیگر علل نقد امام به اسرائیل می توان به حمایت این کشــور از رژیم پهلوی و کمک به آن در کشتار مردم اشاره نمود که بارها مورد اعتراض امام و سایر علما قرار گرفت. امام در این رابطه می فرمایند: «... و حــال که ملت ایران در زیر چکمه دژخیمان شــاه و در حصار تانک ها و توپ ها و مسلســل هایی است که از سربازان اسرائیلی در خیابان های تهران برای کشتار ملت بی دفاع ایــران از آنها کمک گرفته، با ملت مظلوم ما هم بعد از کودتای ًصدا شــوید.» رابطه ایران و اسرائیل رسما بعد از کودتای۱۳۳۲ آغاز گردید. هر چند پیش از آن اسرائیل توانسته بود با پرداخت مبلغ۴۰۰۰۰۰ دلار به ساعد مراغه ای به دست آورد.» اما طی سال ها و دهه های بعد روابط دو کشــور بدون توجه به احساسات مذهبی و ملی مردم، با شدت و حجم بیشتری در زمینه های نظامی و اقتصادی ادامه می یابد و ایران به تحلیل «فرد هالیدی» تبدیل به بزرگ ترین فروشنده نفت به اسرائیل می گردد. در مقابل اسرائیل نیز با تقویت روابط نظامی، به فروش و ارسال تجهیزات نظامی مبادرت می کند. چنانچه بسیاری از فرماندهان و نظامیان که در سرکوب مردم نقش اساسی داشتند، عمدتا در اسرائیل آموزش دیده بودند. «با توجه به آماری که مطبوعات اروپایی در ســال ۱۳۵۶ انتشار دادند، حدود پانزده هزار نظامی ایرانی مشــغول آموزش در اسرائیل بودند و تقریبا تمام فرماندهان عالیرتبه ارتش ایران به اسرائیل سفر کردند. همچنین اسرائیل یکی از کشورهای مهم در آموزش نیروهای ساواک بود.
توسعه طلبی اسرائیل
امــام معتقد بود اســرائیل بنابر ماهیت اســتعمارگرانه و غاصبانه خود تنها به فلســطین بســنده نخواهد کرد، بلکه اگر مســلمانان در برابر این کشور مبارزه نکنند، به سرنوشت فلسطین و لبنان دچار خواهند شد. به باور امام اگر کشورهای مسلمان «مسامحه کنند خوف آن است که خدای نخواسته این جریان در سایر کشورهای مشابه عمل شود.
این بخش از سخنان امام بعد از حمله اسرائیل به لبنان طی عملیاتی معروف به «عملیات لیطانی» خطاب به مســلمانان ایراد گردید. طی این عملیات، اسرائیل با حمله به لبنان در ۱۴ مارس ۱۹۷۸، ، بخش هایی از جنوب این کشور را به مدت چند ماه تصرف کرد. اســرائیل در انجام این عملیات از پشــتیبانی کشورهایی چون فرانسه، آمریکا و انگلیس نیز برخوردار بود. امام ماهیت اسرائیل را استعمارگرانه دانسته و معتقد بود ریشه استعمار و ناآرامی های منطقه به اسرائیل باز می گردد و «تنها راه حل این است که برادران فلسطینی هرچه زودتر این ماده فساد را نابود گردانند و ریشــه اســتعمار را در منطقه قطع کنند، تا آرامش به منطقــه بازگردد. با توجه به ایــن دلایل، امام اســرائیل را کشوری غاصب دانسته و معتقد بود «هیچ گونه رابطه ای بین ایران و یک مشت غاصب وجود ندارد.» از این رو در همان سال ها یعنی پیش از پیروزی انقلاب، به تحریم رابطه با این کشور پرداختند. البته امام حساب صهیونیست ها را ازیهودیان جدا می دانست و یهودیان را ملتی می دانست مثل سایر ملل که زندگی آنها انجام می گیرد و تصرفی به آنها نیست.
نتیجه گیری
در ارزیابــی نهایی پیرامون مواضع و دیدگاه های امام در رابطه با رژیم های غاصبی چون اسرائیل مشخص گردید کــه امام بــا تعریف خــاص از این حکومت ها، سیاســت استکبارســتیزی را بخش مهمی از محور مبارزاتی خود می دانســت. در واقع مسئله فلسطین یکی از مهم ترین دغدغه های مهم امام پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بود. ایشــان با اطمینان از پیروزی انقلاب، موضوع فلسطین و براندازی اســرائیل را از مســائل کلیدی بعد از تشکیل حکومت می دانست. از این رو در سطح فراملی، توجه مسلمانان را به مبارزه علیه رژیم های غاصبی چون اسرائیل فراخوانده و بر همبستگی مســلمانان در مبارزه با استبداد و استعمار تأکید داشتند. ایــن موضوع علاوه بر آنکــه ایران را به کانــون الهام بخش مســلمانان آزادی خواه لبنان، فلســطین و سایر کشورها تبدیل نمود، با القای اندیشه قیام و مبارزه تا سقوط نهایی حکومت غاصب و تشکیل حکومت مطلوب، تأثیر زیادی در شکل گیری مبارزات مسلمانان و جنبش های آزادی بخش علیه حکومت های غاصب داشته است. منبع: حریم امام

. انتهای پیام /*