‎‏انسان به روح، انسان است. ما در نوابغ عالم داشتیم اشخاصی که نابینا بودند ولی نابغه‏‎ ‎‏بودند. اشخاصی که معلول بودند ولی از علما و نوابغ بودند، از فلاسفه بودند. شما هیچ‏‎ ‎‏غم نداشته باشید که ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ یک پا یا یک دست یا چشم معلول هستید. شما امیدوارم که در‏‎ ‎‏این جامعه به واسطۀ قوّت روحی که دارید و به واسطۀ سلامت روح که دارید، در این‏‎ ‎‏جامعه سرفراز و سربلند باشید.

صحیفه امام جلد ۶  ص ۲۴۶

. انتهای پیام /*