امروز غیر از دیروز است.‏‎ ‎‏دیروز، که کشور ما طاغوتی بود، اگر افراد خلافی می کردند در دولت طاغوت بود؛ جرم‏‎ ‎‏سبکتر بود. و افراد عادی اگر خلاف بکنند خلاف است لکن جرم سبکتر است. امروز از‏‎ ‎‏دو جهت خلافها سنگین تر است و خطاها بزرگتر. از یک جهت، که مملکت جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است و چشم عالم دوخته شده است به این جمهوری اسلامی. دشمنها دارند‏‎ ‎‏مراقبت می کنند، دارند توجه می کنند، ما را تحت مراقبت قرار داده اند، که ببینند آن‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی چیست؛ واقعیت این جمهوری اسلامی چیست. 

صحیفه امام، ج ۸، ص:۳۸۶

. انتهای پیام /*