این به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای‏‎ ‎‏جایگزین کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرح ها و برنامه های‏‎ ‎‏سازنده و دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و‏‎ ‎‏مسلمین را از تنگنا و فقر معیشت به درآورند. 

صحیفه امام، ج ۲۰، ص:۳۴۰

. انتهای پیام /*