و از امور مهمی که لازم است وصیت نمایم اعانت نمودن به بندگان خدا، خصوصاً‏‎ ‎‏محرومان و مستمندان که در جامعه ها مظلوم و بی پناهند، هر چه توان داری در خدمت‏‎ ‎‏اینان ـ که بهترین زاد راه تو است و از بهترین خدمت ها به خدای تعالی و اسلام عزیز است‏‎ ‎‏ـ به کار بر و هر چه توانی در خدمت مظلومان و حمایت آنان در مقابل مستکبران و‏‎ ‎‏ظالمان کوشش کن.

صحیفه امام، ج ۲۰، ص:۳۴۰

. انتهای پیام /*