دولتی که بعد پیش می آید، تفاهم کند با ما. اینطور نباشد که من در کاخ سفید نشستم‏‎ ‎‏وشما در کوخ نشستید و کاخ نشین با کوخ نشین باید ارباب و رعیت باشد. اگر این کلمه را‏‎ ‎‏بردارند و ما را همانطور که هستیم بفهمند، ادراک کنند ما ها را، ما با آنها چرا رابطه نداشته‏‎ ‎‏باشیم؟ با دولت امریکا هم رابطه پیدا می کنیم. با همه جا. و اما اگر وضع اینطور باشد، ما‏‎ ‎‏می خواهیم چه کنیم که پیشقدم بشویم برای اینکه نوکری کنیم؟!

صحیفه امام، ج ۱۱، ص:۳۰۴

. انتهای پیام /*