شیوخ خلیج و‏‎ ‎‏اینهایی که حکومت هایی در کشورهای اسلامی دارند توجه بکنند به اینکه ما برای‏‎ ‎‏چندمین بار به آنها سفارش می کنیم که با کشور ما اینطور نکنند. یک روز اینها بیدار‏‎ ‎‏می شوند که وقت گذشته است. یک روز دولت حجاز به خود می آید که مسئله دیگر‏‎ ‎‏گذشته.

صحیفه امام، ج ۱۸، ص:۳۳

. انتهای پیام /*