اگر شما کسانی که زیر دستتان هست ضعیف شمردید و‏‎ ‎‏به آنها خدای نخواسته تعدی کردید، تجاوز کردید، شما هم مستکبر می شوید. و آن‏‎ ‎‏زیردستها مستضعف. ببینیم ما از این امتحان، از این بوتۀ امتحان چطور بیرون می آییم. آیا‏‎ ‎‏سرفراز بیرون می آییم یا گردن کج و شکسته؟

صحیفه امام، ج ۷، ص:۴۸۹

. انتهای پیام /*