ما هر چه خدمت بکنیم به این‏‎ ‎‏ملت، کم خدمت کرده ایم؛ برای اینکه این ملت بود که همۀ این گرفتاریها به دست او رفع‏‎ ‎‏شد، دولت شاهنشاهی به دست آنها ساقط شد و هرچه ما داریم از آنهاست. ما باید‏‎ ‎‏خدمتگزار باشیم، واقعاً خدمتگزار باشیم و هر چه خدمت بکنیم باز کم است. ما که شکر‏‎ ‎‏خدا را نمی توانیم بجا بیاوریم، برای اینکه کوچکتریم از اینکه شکر خدا را به جا بیاوریم،‏‎ ‎‏لکن شکر این ملت قهرمان و مظلوم همان شکر خداست.

صحیفه امام، ج ۲۰، ص:۱۲۶

. انتهای پیام /*