‏بر عهدۀ کی است که جامعه را تهذیب کند؟ بر عهدۀ علما، بر عهدۀ دانشمندان، بر‏‎ ‎‏عهدۀ اندیشمندان، بر عهدۀ ائمۀ جمعه، بر عهدۀ مدرسین، بر عهدۀ علمای بلاد. همه باید‏‎ ‎‏بکنند، اما آن که خودش را به این زیّ درآورده و خودش را به صورت معلم، استاد،‏مدرس، فقیه، دانشمند و امثال اینها نمایش می دهد، این اگر بخواهد تهذیب کند جامعه‏‎ ‎‏را، اول از خودش باید شروع کند، و بعداً تکلیف دارد که جامعۀ خودش را تهذیب کند.‏‎ ‎‏اگر خودش تهذیب نشود نمی تواند جامعه را تهذیب کند. کسی که خودش فاسد است،‏‎ ‎‏نمی تواند کلامش را یک طوری ادا کند که مردم صحیح بشوند، تأثیر ندارد. آن وقتی‏‎ ‎‏کلام تأثیر دارد که از قلب مهذّب و پاک بیرون بیاید، اگر چنانچه از قلب ناپاک بیرون بیاید‏‎ ‎‏و ازقلب شیطانی بیرون بیاید، به زبان شیطانی گفته بشود، این تأثیر نمی تواند بکند در قلب‏‎ ‎‏اشخاص. و اگر چنانچه قلب، قلب رحمانی شد، الهی شد، توجّه به خدا کرد، از خدا همه‏‎ ‎‏چیز را خواست، همه چیز را به دست او دانست، او می تواند که مردم را تهذیب کند.

صحیفه امام، ج۱۹، ص:۱۳۵

. انتهای پیام /*