ما در این جنگی که آنها هجوم آوردند و تحمیل به ما کردند، اُسَرای بسیار از آنها‏‎ ‎‏داریم، پناهندگان بسیار از آنها داریم؛ لکن با اُسَرا عملی کردیم که هیچ کس با اُسَرای‏‎ ‎‏خودش آن عمل را نمی کند. ما مثل برادرهای خودمان با آنها عمل کردیم. در صورتی که‏‎ ‎‏اُسَرایی که از ما آنها گرفتند تحت شکنجه هستند. حتی وزیر نفت‏‎‎‏ ما الآن تحت شکنجه‏‎ ‎‏است. آن طوری که حتی در روزنامه های این دو روز نوشته بودند، به واسطۀ شکنجه در‏‎ ‎‏خطر است، و شاید خدای نخواسته از شکنجه هایی که می کنند و کردند جان سالم به در‏‎ ‎‏نبرد.

صحیفه امام، ج ۱۴، ص:۸۴

. انتهای پیام /*