من به ارتش می گویم که ما صلاح شما را می خواهیم. ما ‏‏[‏‏نمی گوییم:‏‏]‏‏ نمی خواهیم‏‎ ‎‏که ارتش در دنیا باشد؛ ما می گوییم به شما نوکر نباشید شما! مستشار امریکایی بر شما‏‎ ‎‏حکومت نکند، صاحب منصبهای اسرائیلی به شما حکومت نکند. ما یک همچو چیزی‏‎ ‎‏می گوییم. این منطق ماست. ما فریاد می کنیم که استقلال می خواهیم، استقلال ارتشی‏‎ ‎‏می خواهیم، ارتش ما استقلال ندارد؛ ما فریادمان این است. ما داریم می گوییم آقا‏‎ ‎‏می خواهیم شما حاکم خودتان باشید، مستقل باشید؛ 

صحیفه امام جلد ۶ ص ۳۴

. انتهای پیام /*