ما امیدمان به خداست و مأیوس از خدا نیستیم؛ و بر مشکلات به امید خدا غلبه‏‎ ‎‏می کنیم. و به مادیات این نظر را نداریم؛ غلبه را با مادیات نمی دانیم. غلبه با معنویات‏‎ ‎‏است. و مادامی که شَعْبِ‏ ما به خدای تبارک و تعالی اتکال بکنند، پیشرفت خواهند‏‎ ‎‏کرد. و اگر خدای نخواسته انحراف پیدا شد، زوال برای همه هست.‏

صحیفه امام، ج ۶، ص:۱۸۱

. انتهای پیام /*