همین علی بن ابیطالب که رسول خدا او را به‏‎ ‎‏جای خودش نصب کرد، بیست و چند سال برای مصالح اسلامی موافقت کرد با اشخاصی‏‎ ‎‏که به عقیده او غاصب مقام بودند، برای این که مصالح اسلام اقتضا می کرد. اگر حضرت‏‎ ‎‏آن وقت می خواست معارضه بکند، اسلام در خطر بود. مایی که می گوییم مسلمان‏‎ ‎‏هستیم، باید مصالح اسلام را در نظر بگیریم، نه مصالح شخصی خودمان را.

صحیفه امام، ج ۱۹، ص:۶۶

. انتهای پیام /*