مولود امروز، وصف کردنی نیست، آنچه که وصف کنند از او، دون شأن اوست و‏‎ ‎‏آنچه شعرا و عرفا و فلاسفه و دیگران دربارۀ او گفته اند، شمه ای از آن چیزی است که او‏‎ ‎‏هست. غالباً مسائلی که درک می کرده اند و می کنند راجع به مولا علی بن ابی طالب،‏‎ ‎‏عرضه می داریم. آن چیزهایی را که ما نمی توانیم درک کنیم و دست عرفا و فلاسفه و‏‎ ‎‏دیگران از آن کوتاه هست، آن چیز قابل ذکر نیست. انسان تا نشناسد، نمی تواند بگوید و‏‎ ‎‏آن مقداری هم که در دسترس ماست، آن قدر زیاد است که گفتن او محتاج به زمانهای‏‎ ‎‏طولانی است. ولهذا ما باید در پیشگاه مبارک ایشان عذرخواهی کنیم و عذر تقصیر‏‎ ‎‏بخواهیم که ما قاصریم و نمی توانیم بیان کمال شما را بکنیم.

صحیفه امام، ج ۱۹، ص:۲۱۳

. انتهای پیام /*