من امیدوارم که شما بپذیرید و شما هم به آن وظایفی که باید عمل کنید که هم در‏‎ ‎‏میدان تحصیل که یکی از امور مهمه است مجاهده کنید و هم در میدان دفاع از اسلام،‏‎ ‎‏این از مهماتی است که بر هر مردی، بر هر زنی، بر هر کوچک و بزرگی جزء واجبات‏‎ ‎‏است. دفاع از اسلام، دفاع از کشور اسلامی، احدی از علمای اسلام، احدی از اشخاصی‏‎ ‎‏که در اسلام زندگی کرده اند و مسلم هستند، در این جهت خلاف ندارند که این واجب‏‎ ‎‏است. آن چیزی که محل حرف است، محل صحبت است، قضیۀ جهاد اولی است، آن بر‏‎ ‎‏زن واجب نیست، اما دفاع از حریم خودش، از کشور خودش، از زندگی خودش، از مال‏‎ ‎‏خودش و از اسلام، دفاع بر همه واجب است. اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع‏‎ ‎‏هم باید عمل بشود، از آن جمله قضیۀ اینکه ترتیب نظامی بودن، یادگرفتن انواع نظامی‏‎ ‎‏بودن را برای آنهایی که ممکن است. این طور نیست که واجب باشد بر ما که دفاع کنیم و‏‎ ‎‏ندانیم چه جور دفاع کنیم، باید بدانیم چه جور دفاع می کنیم. البته در آن محیطی که شما‏‎ ‎‏تعلیم نظامی می بینید باید محیط آزاد باشد، محیط صحیح باشد، محیط اسلامی باشد،‏‎ ‎‏همۀ جهات عفاف محفوظ باشد، همۀ جهات اسلامی محفوظ باشد.‏

صحیفه امام  ج ۲۰   ص ۷

. انتهای پیام /*