باید این عمل با یک ظرافتی انجام بگیرد که مستمندان، محرومان خیال‏‎ ‎‏نکنند که آنها از باب اینکه در صف پایین جامعه واقع شده اند مورد امداد واقع شده اند؛‏‎ ‎‏آنها در صف مقدم جامعه اند. مستمندان و فقرا و دورافتاده ها در صف مقدم جامعه‏‎ ‎‏هستند، و همینها و همین زاغه نشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این‏‎ ‎‏انقلاب را به ثمر رساندند. اینها بودند که از همه چیز خودشان در راه اسلام عزیز در رژیم‏‎ ‎‏سابق گذشتند و الآن همه مشغول اند.

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۴۲۵

. انتهای پیام /*