این جنگل ها مال ملت است، نباید آن را خراب کرد. باید به نظر ولی امرش، به‏‎ ‎‏نظر حاکم باشد. جایز نیست بر آنها که بروند و جنگل ها را بِبُرند و خراب کنند. باید‏ برادرهای ما نصیحت کنند آنها را. جلوگیری کنند نگذارند که این چیزهایی که تاکنون‏‎ ‎‏هستش و دیگران بردند، حالا ما خراب بکنیم! اینها خرابی است، نباید این خرابی ها بشود.

صحیفه امام، ج ۶، ص:۱۱۰

. انتهای پیام /*