من شهادت می دهم که احمد فرزند اینجانب از موقعی که در مسائل روز وارد شده‌‎ ‌‏است و تماس با کارهای اینجانب داشته است تا حال تحریر این کلمات از او خلاف‌‎ ‌‏دستورات اینجانب مشاهده نکرده ام و در اعلامیه ها و امثال آنها تصرفی بدون رضای من‌‎ ‌‏نکرده است و چیزی بر خلاف گفته های من به من نسبت نداده است و بالجمله خلافی از‌‎ ‌‏او مشاهده نکردم.

صحیفه امام  ج ۱۹   ص ۱۰۷

. انتهای پیام /*