نبادا در این پاسداری یک لغزشی‏‎ ‎‏پیدا کنید! نبادا مردم از دست شما ـ خدای نخواسته ـ آزاری ببینند! شما پاسدارید؛ پاسدار‏‎ ‎‏باید حفاظت کند: حفاظت کنید برادران خودتان را، کشور خودتان را؛ به آنقدری که‏‎ ‎‏می توانید. و حفاظت کنید نفْس خودتان را از قوای شیطانی. 

صحیفه امام، ج ۷، ص:۱۸۸

. انتهای پیام /*