شما باید بدانید که این دستگاههایی که الآن اسم بردید و بعض از شما یا ‏‏[‏‏همۀ‏‏]‏‏ شما‏‎ ‎‏مشغول او هستید، اینها دستگاههای آموزشی باید باشد. در زمان طاغوت همۀ این‏‎ ‎‏دستگاهها دستگاههایی بود که جوانهای ما را خواب می کرد، ملت ما را به بیهوده روشی‏‎ ‎‏تبلیغ می کرد، همه را می خواست از سرنوشت خودشان غافل کند. در صورتی که سینما‏‎ ‎‏برای این مقاصد شومی که اینها در این مدت طولانی طرح ریزی کردند نبوده؛ اینها‏‎ ‎‏چیزهایی است که آموزشی است. رادیو و تلویزیون یک دستگاه آموزشی است، سینما‏‎ ‎‏یک دستگاه آموزشی است. باید دستگاهها را به طور مسالمت، به طور صحیح، به طور‏‎ ‎‏سلیم اداره کرد.‏

‏     و من از خدا می خواهم که از این به بعد، ایرانِ ما یک ایران منزه باشد؛ یک «ایران»ی‏‎ ‎‏باشد که همان طور که ان شاءالله مادیاتش اصلاح می شود، معنویاتش ‏‏[‏‏هم‏‏]‏‏ اصلاح بشود.‏‎ ‎‏عمده، معنویات یک مملکت است؛ ما را از معنویات دور کرده اند، نگذاشتند رشد‏‎ ‎‏معنوی بکنیم. و من از خدا می خواهم که معنویات ما را رشد بدهد، توجه ما را به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی‏‏[‏‏رشد بدهد‏‏]‏‏.‏

صحیفه امام جلد ۶ ص ۴۱۲

. انتهای پیام /*