برادران تبریزی من خوش آمدید! عزیزان من به منزل خودتان آمدید! من نسبت به‏‎ ‎‏همۀ شما خدمتگزارم. من به همۀ شما محبت دارم. شما همه برادران من، فرزندان من‏‎ ‎‏هستید. من از مجاهدات شما در این نهضت تشکر می کنم. من از گرفتاریهایی که برای‏‎ ‎‏ملتمان و خصوصاً آذربایجان پیش آمده است متأسفم. من می دانم که در دورۀ سابق‏‎ ‎‏بر ملت ما، بر شما چه گذشت. ملت ما بحمدالله قیام کرد، و آذربایجان همیشه در رأس‏‎ ‎‏قیامها بود؛‏ پیشقدم بود در قیامها؛ و در این نهضت هم بحمدالله آذربایجان پیشقدم‏‎ ‎‏بود. خداوند آذربایجان را برای ما حفظ کند. خداوند ملت ما را همه با هم پیوند بدهد.‏

‏    ‏‏ما همه برادر هستیم و همه با هم باید باشیم. رمز پیروزی ما همین وحدت کلمه و هم‏‎ ‎‏پیوستگی ما به هم بود. رمز پیروزی ما توجه به خدای تبارک و تعالی و پاسداری اسلام‏‎ ‎‏بود. این رمز را حفظ کنید، این وحدت را حفظ کنید، این همبستگی را حفظ کنید، این‏‎ ‎‏توجه به اسلام را حفظ کنید. خداوند شما را پیروز کند بر همۀ امور.‏

‏     ما الآن باز پیروزی مطلق برایمان حاصل نشده است. ما نصف راه را رفتیم. الآن مملکت ما باز آشوب است. آشفته است. مفسدین در اطراف مملکت‏‎ ‎‏شلوغ کاری می کنند. باید به همت شما جوانها، هر کدام در هر جا که هستید، مرزهای‏‎ ‎‏این مملکت را حفظ کنید؛ دست خرابکارها را کوتاه کنید. شما بودید که پیروزی را‏‎ ‎‏تا اینجا رساندید و شما باید باشید که پیروزی را به آخر برسانید. دولت ما تنها‏‎ ‎‏نمی تواند این کار را انجام بدهد؛ روحانیون ما تنها نمی توانند این کار را انجام بدهند.‏‎ ‎‏باید همه با هم باشند؛ دولت با ملت، ملت با دولت. الآن دولتْ دیگر دولتِ اسلامی‏‎ ‎‏است؛ دولت سابق نیست که دولت طاغوتی بود؛ دولت اسلامی است. دولت از خودِ‏‎ ‎‏شماست، و شما از خودِ دولت هستید. ارتش از خودِ شماست، و شما از خودِ ارتش‏‎ ‎‏هستید.‏

‏     ارتش باید پشتیبان شما باشد، شما باید پشتیبان ارتش باشید. همه باید با هم این‏‎ ‎‏نقیصه هایی که الآن در ایران هست پر کنیم. همه باید با هم برادر باشیم. همه باید با هم این‏‎ ‎‏نهضتی که تاکنون حاصل شده است به آخر برسانیم. اگر خدای نخواسته این نهضت‏‎ ‎‏سستی پیدا بکند و ما برویم دنبال کار خودمان و بی تفاوت بشویم راجع به مقدرات‏‎ ‎‏مملکت خودمان، من خوف آن را دارم که خدای نخواسته باز مسائل سابق برگردد؛ باز‏‎ ‎‏خدای نخواسته آن خیانتها و جنایتها به مملکت ما برگردد. ما باید همه با هم باشیم و همه‏‎ ‎‏با هم این نهضت را به پیش ببریم؛ اینکه به واسطۀ وحدت کلمۀ ما و اتکال به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی و اتکال به قرآن مجید ما این نهضت را به آخر برسانیم و این ریشه های‏‎ ‎‏فاسدی که در مملکت ما بقیه اش باقی مانده است تا یک حدودی، اینها را بکلی از‏‎ ‎‏بیخ وبن درآوریم. مملکت در دست خود شما، برای خود شما، مقدرات مملکت به‏‎ ‎‏دست خود شما باشد؛ برای خود شما باشد.‏

صحیفه امام جلد ۶ ص ۴۱۶ - ۴۱۷

. انتهای پیام /*