البته این پیشامد برای‏‎ ‎‏همۀ ملت ما ناگوار بود و یک اشخاصی که برای خدمت خودشان را حاضر کرده بودند و‏‎ ‎‏خدمتگزار این کشور بودند، اشخاصی بودند که آن قدری که من از آنها می شناسم از‏‎ ‎‏ابرار‏ بوده اند، از اشخاص متعهد بوده اند که در رأس آنها مرحوم شهید بهشتی است.‏‎ ‎‏ایشان را من بیست سال بیشتر می شناختم. مراتب فضل ایشان و مراتب تفکر ایشان و‏‎ ‎‏مراتب تعهد ایشان بر من معلوم بود. و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت‏‎ ‎‏ایشان در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این کشور بود. مخالفین انقلاب،‏‎ ‎‏افرادی ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ که بیشتر متعهدند، مؤثرتر در انقلاب اند، آنها را بیشتر مورد هدف قرار‏‎ ‎‏داده اند. ایشان مورد هدف اجانب و وابستگان به آنها در طول زندگی بود.

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۵۱۸ - ۵۱۹

. انتهای پیام /*