ما می توانیم خودمان را اداره کنیم؛ و بهتر هم می توانیم. شما خیال نکنید که غرب‏‎ ‎‏خبری هست. در آنجا خبری نیست. ما نمی گوییم که آنها کارخانجات ندارند؛ آنها‏‎ ‎‏درست کردند همۀ اینها را، اما اساس انسانیت در آنجا نیست. اینها هرچه درست کردند‏‎ ‎‏ـ یعنی هرچه نه ـ بسیاری از چیزهایی که درست کرده اند، بر ضد انسانیت درست‏‎ ‎‏کرده اند. این غرب است که دارد اساس اخلاق انسانی را از بین می برد، این غرب است که‏‎ ‎‏دارد شخصیت انسانیت را از بین می برد؛ و ما خیال می کنیم که غرب همه چیز دارد.‏‎ ‎‏حالایی که غرب اتومبیل درست کرد، پس باید غرب همه چیز داشته باشد. در قوانین، ما‏‎ ‎‏قوانینمان غنی تر از همۀ قوانین عالَم است. قوانین اسلام آن قبل از اینکه شما ازدواج کنید،‏‎ ‎‏برای ازدواجتان ترتیب درست کرده برای اینکه این ازدواج طریق این است که آدم‏‎ ‎‏درست بشود با آن، از آنجا شروع کرده است. شما حالا می خواهید ازدواج کنید،‏‎ ‎‏هیچ قانونی در عالَم کار به این ندارد که شما می خواهید ازدواج کنید چه جوری بکنید.‏‎ ‎‏شما ثبت کنید، در اداره ای که باید آنها ازدواج را ثبت کنند ‏‏[‏‏ثبت‏‏]‏‏ بکنید، باقی آن به‏‎ ‎‏خودتان مربوط است. اسلام از قبل از اینکه شما ازدواج کنید، تصرف کرده، توجه کرده،‏‎ ‎‏که این ازدواج مبدأ یک بچه است. این بچه باید درست بار بیاید. نظیر یک کشاورز بسیار‏‎ ‎‏عطوفت دار به اینکه کشاورزی اش خوب بشود، از اول زمین را یک زمین صالحی‏‎ ‎‏درست می کند؛ آب را یک آب صالحی درست می کند؛ 

صحیفه امام جلد ۸ ص ۸۰


. انتهای پیام /*