علم یک حقیقت غیر متناهی است، و انسان اگر در تمام‏‎ ‎‏عمر هم تحصیل علم را بکند باز به آخر نرسانده است. و لهذا سزاوار است که انسان در‏‎ ‎‏تمام مراحل عمر مشغول تحصیل علم باشد. یعنی همه محتاجیم به اینکه از یکدیگر چیز‏‎ ‎‏یاد بگیریم. همه محتاج به تعلیم و تربیت علمی هستیم. هیچ وقت نیست که انسان از این‏‎ ‎‏مستغنی بشود. و کسی که بخواهد خودش را بسازد در جهت علم، نباید در یک حدی که‏‎ ‎‏رسید بگوید این بس است. کسی که این معنا را توهم کند که این مقدار بس است. این،‏‎ ‎‏ادراک نکرده است ماهیت علم را. علم یک معنایی است، یک حقیقتی است در هر‏‎ ‎‏رشته ای، که آخر ندارد، غیرمتناهی است. از این جهت، ما باید در تمام مدت عمرمان‏‎ ‎‏علم را تحصیل کنیم. مطالعات را داشته باشیم و دیگران را تربیت کنیم. تربیت علمی کنیم‏‎ ‎‏و سطح معلومات مردم را بالا ببریم. 

صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۹۶

. انتهای پیام /*