در کمبودها و نقصانهای‏‎ ‎‏موجود باید او را یاری کرد و کمکهای فکری و عملی نمود. کشور از همه است و با اتکا‏‎ ‎‏به قدرت ازلی و با کمک همه می توان بر هر مشکلی غلبه کرد، ان شاءالله تعالی. ‏

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۴۷۰

. انتهای پیام /*