شعرا در اشعارشان قضایای این انقلاب را‏‎ ‎‏منعکس کنند؛ اگر توانستند در مجامع عمومی و اگر نتوانستند حتی در مجامع خصوصی‏‎ ‎‏هم محفوظ بماند برای نسلهای آتیه ای که فرزندانشان الآن بعضیشان از کوچولوهایی که‏‎ ‎‏در بیست و دو بهمن متولد شده اند، و آنهایی که در طول تاریخ می آیند. باید مردم را، مردم‏‎ ‎‏جهان را، مستضعفان جهان را آگاه کنید، آگاه کنیم به اینکه چه مصایبی بر اینها وارد شده‏‎ ‎‏است و در تحت چه شرایطی زندگی می کنند و آنان که به آنها حکومت می کنند تحت چه‏‎ ‎‏شرایطی هستند و وضع زندگی مالیشان چطور است.

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۳۰۹

. انتهای پیام /*