حالا ببینید که تحت مراقبت هستید. نامۀ اعمال ما می رود پیش امام زمان ـ سلام الله ‏‎ ‎‏علیه ـ هفته ای دو دفعه، به حسب روایت. من می ترسم که مایی که ادعای این را داریم که‏‎ ‎‏تبع این بزرگوار هستیم، شیعۀ این بزرگوار هستیم، اگر نامۀ اعمال را ببیند ـ و می بیند، تحت‏‎ ‎‏مراقبت خداست ـ نعوذبالله شرمنده بشود. شما اگر یک فرزندتان خلاف بکند، شما‏‎ ‎‏شرمنده اید. اگر این نوکر شما خلاف بکند، شما شرمنده اید. در جامعه آدم شرمنده‏‎ ‎‏می شود که پسرش این کار را کرده یا نوکرش این کار را کرده، یا اتباعش این کار را کرده.‏‎ ‎‏من خوف این را دارم که کاری ما بکنیم که امام زمان ـ سلام الله علیه ـ پیش خدا شرمنده‏ ‏بشود. اینها شیعه های تو هستند دارند این کار را می کنند! نکنید. یک وقت نکند، یک‏‎ ‎‏وقت خدای نخواسته یک کاری از ماها صادر بشود که وقتی نوشته برود، نوشته هایی که‏‎ ‎‏ملائکة الله که مراقب ما هستند، «رقیب»‏ هستند ـ هر انسانی رقیب دارد و مراقبت‏‎ ‎‏می شود. ذره هایی که بر قلبهای شما می گذرد رقیب دارد.

صحیفه امام جلد ۸ ص ۳۹۱ - ۳۹۲


. انتهای پیام /*