ما با همین عدۀ قلیل‏‎ ‎‏همان طوری که آن قدرت بزرگ شیطانی محمدرضا را که دنبالش همۀ قدرت ها بود به‏‎ ‎‏همت همین جوان های ایران شکستیم و کنارش زدیم و اسلام را ان شاءالله به آن طوری که‏‎ ‎‏خواست خداست در اینجا پیاده خواهیم کرد، و مشغول پیشرفت در این امر هستیم. 

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۱۰۹

. انتهای پیام /*