از همۀ‏‎ ‎‏حوزه های علمیه در هر جا که هست این تقاضا را دارم که دامن به کمر بزنند و نقیصه های‏‎ ‎‏سابق را که عقب افتادگی های سابق را جبران کنند. مبلغ درست کنند، قاضی درست‏‎ ‎‏کنند.چیزهایی که احتیاج دارد اسلام به آنها. و تبلیغ اسلام به غیر از اینها، یا عمل کردن به‏‎ ‎‏احکام اسلام بدون آنها نمی شود. بنابراین، با این همه تبلیغات علیه ما. ما هم باید تبلیغات‏‎ ‎‏داشته باشیم.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۱۰۵

. انتهای پیام /*