در عین حالی که اسلام دعوت کرده است بر اتحاد، و قرآن‏‎ ‎‏کریم مسلمین و مؤمنین را ‏اِخْوَه می داند، در عین حال می بینیم که بین دولتهای اسلامی‏‎ ‎‏بعضی با بعض اختلافات هست. چرا باید دو تا حکومت ـ که هر دو اسلامی هستند، و هر‏‎ ‎‏دو مال یک پدیده که پدیدۀ اسلامی است، متعلق به یک حقیقت هستند، قرآنِ آنها یکی‏‎ ‎‏است، پیغمبرِ آنها یکی است ـ چرا نباید دعوت اسلام را قبول کنند؟ آن هم، آن دعوتی‏‎ ‎‏که به نفع خود آنهاست.

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۴۸۷

. انتهای پیام /*