‏حامد الگار، استاد کرسی مطالعات خاورمیانه و ایران در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، از جمله محققینی است که توجه بسیار به انقلاب اسلامی ایران داشته و مسائل آن را مورد مطالعه قرار داده است. وی به واسطه پرداختن به تحلیل تاریخی انقلاب اسلامی؛ انقلاب مشروطیت، و مناسبات دین و دولت درعهد قاجار مورد توجه و اشتهار در محافل علمی و دانشگاهی معاصر است. وی در یک خانواده مسیحی انگلیسی به دنیا آمده و پس از سفرهای متعدد به کشورهای اسلامی خصوصا ایران، مسلمان شده است. وی در بخشی از وقایع انقلاب شخصا حضور داشته و آن ها را درک کرده است و از آن پس آثار زیادی در مورد انقلاب ایران منتشر کرده است و این گونه آثار وی در میان منابع مطرح در موضوع مذکور است. وی مسلمان و سنی است ولی علاقه اش به آموزه های تشیع و همچنین علاقه اش به نزدیکی و وحدت شیعه و سنی و یکی شدن برای هدف بزرگتر یعنی بیداری اسلامی و نهضت علیه استعمارگران و مستکبرین کاملاً مشهود و معلوم است.
«کتاب انقلاب اسلامی در ایران» متن پیاده شده ی چهار سخنرانی الگار است که در موسسه اسلامی لندن ایراد شده است و بررسی آن نشان خواهد داد که حامد الگار انقلاب اسلامی ایران را به خوبی شناخته و درک کرده است.
آیت الله خمینی آنگاه که من افتخار محضرشان را در پاریس یافتم از این بابت که وقتی مسلمانان شیعه در ایران طی محرم سال گذشته ۱۳۵۷ در خیابانهای تهران برای استقرار یک جمهوری اسلامی متحمل شهدای فراوانی می شدند در عین حال مسلمانان شیعه و سنی هندوستان در همان ماه به خاطر اختلاف بر سر مسایل جزئی تعزیه به کشتار یکدیگر مشغول بودند، شدیداً اظهار تأسف و تأثر کردند
منبع: (برداشتهایی از سیره امام خمینی؛ ج ۴، ص ۳۷۵)

. انتهای پیام /*