نظامیهای امریکا و مستشارهای نظامی امریکایی به شما چه نفعی دارند؟ آقا! اگر این‏‎ ‎‏مملکت اشغال امریکاست، پس چرا اینقدر عربده می کشید؟! پس چرا اینقدر دم از‏‎ ‎‏«ترقی» می زنید؟! اگر این مستشارها نوکر شما هستند، پس چرا از اربابها بالاترشان‏‎ ‎‏می کنید؟! پس چرا از شاه بالاترشان می کنید؟! اگر نوکرند، مثل سایر نوکرها با آنها عمل‏‎ ‎‏کنید. اگر کارمند شما هستند، مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل می کنند، شما هم عمل‏‎ ‎‏کنید. اگر مملکت ما اشغال امریکایی است پس بگویید! پس ما را بردارید بریزید بیرون از‏‎ ‎‏این مملکت! 

صحیفه امام جلد ۱ ص ۴۱۹

. انتهای پیام /*