ممکن است برداشتهای اشخاص با ما مخالف باشد و ما باب اجتهاد‏‎ ‎‏را نمی توانیم ببندیم. همیشه اجتهاد بوده، هست و خواهد بود، و حال آنکه مسائلی که‏‎ ‎‏امروز پیش آمده است با مسائل سابق خیلی فرق می کند. و برداشتها از احکام اسلام‏‎ ‎‏مختلف است. ما نباید بر سر برداشتها دعوا بکنیم. و حاصل اینکه شما جامعۀ مدرسین‏‎ ‎‏محترم، باید دنبال این باشید که اگر کسی نزد شما آمد و کارشکنی کرد، تحت تأثیر واقع‏‎ ‎‏نشوید، و ملاحظه کنید که مشکلات چیست. و اگر بخواهیم به حرف یک دسته که مثلاً‏‎ ‎‏در مجلس هستند بگوییم این دولت نه، این رئیس مجلس یا این نخست وزیر یا این‏‎ ‎‏رئیس جمهور نه، چه خواهد شد؟ و اصولاً ما افرادی را داریم که از عالم غیب بیایند و‏‎ ‎‏کارها را آن طوری که مطابق میل ماست، صددرصد انجام بدهند؟!

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۳۰۴

. انتهای پیام /*