ما این همه ـ شما اینهمه توی خیابانها ریختید و «الله اکبر» گفتید و خون جوانهایتان‏‎ ‎‏ریخت و خانه ها خراب شد و آتش زده شد و اینها جز این بود که می خواستید اسلام را‏‎ ‎‏تقویت کنید و یک حکومت اسلامی که طرفدار ضعفا باشد طرفدار طبقه ضعیف باشد‏‎ ‎‏تعدیل بخواهد بکند ‏‏[‏‏سرمایه‏‏]‏‏ها را یا ما می خواستیم مثل یک مملکتی باشیم که کاری به‏‎ ‎‏اسلام ندارد لکن آزاد است!

صحیفه امام جلد ۸ ص ۳۱

. انتهای پیام /*