کجرویها در‏‎ ‎‏محضر خداست و راست رویها هم در محضر اوست. ما باید ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ فکر این باشیم که این‏‎ ‎‏کارهایی که به عهدۀ ما قرار داده شده است، این کارها را طوری انجام بدهیم که مرضی‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی باشد. و ما اگر اینجا بتوانیم از مسئولیت مقامات اینجا یک وقت‏‎ ‎‏شانه تهی کنیم یا کاری بکنیم که آنها توجه نکنند، ملائکة الله هستند و ثبت می کنند و یک‏‎ ‎‏روزی سؤال می شود از ما

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۴۱۰

. انتهای پیام /*