من از آقایان تشکر می کنم که از راه دور برای تفقد از من و تسلیت در این امر‏‎ ‎‏بزرگ‏‏ تشریف آوردند و سلامت و سعادت همۀ آقایان را از خداوند می خواهم.‏

مقام دانشجو و بعد هم مقام معلم، دانشجوها ذخایر این ملت هستند، مقدرات‏‎ ‎‏مملکت ما در آتیه به دست دانشجویان امروز است، یعنی در هر رشته ای که باشند، در‏‎ ‎‏رشتۀ حقوق باشند یک نحو مقدرات در سایر رشته ها هم شئونات مختلفۀ کشور‏‎ ‎‏در دست دانشجویان است که آتیۀ کشور را آنها باید اداره بکنند چنانچه معلمین‏‎ ‎‏تربیت کننده اشخاصی هستند که آنها باید مقدرات مملکت را به دست بگیرند، یعنی‏‎ ‎‏سعادت یک مملکت کلیدش به دست معلم است و به دست دانشجو. اول معلم که باید‏‎ ‎‏تربیت کند قشرهای جوان را و بعد خود جوانها که باید مملکت را اداره کنند، بنابراین هر‏‎ ‎‏مملکتی در عالم، هر کشوری در عالِم موجودیتش بسته است به دست دانشجو و معلم.‏‎ ‎‏کلید سعادت به دست معلم است و همان قدر که معلم بزرگ است مسئولیتش هم بزرگ‏‎ ‎‏است. همان قدری که عالم بزرگ است مسئولیت عالم هم بزرگ است و این فرق‏‎ ‎‏نمی کند به اینکه عالم در دانشگاهها باشد یا عالم در علوم قدیمه.‏ هر مقداری که انسان عظمتش زیادتر باشد مسئولیتش زیادتر است و چون معلم‏‎ ‎‏عظمتش زیاد است، مسئولیتش زیاد است، عظمتش زیاد است برای اینکه تربیت می کند‏

‏جوانها را و نیروی جوانی در دست معلم تربیت می شود.‏

‏     مسئولیت زیاد است برای اینکه اگر این جوانها و نیروی جوانی در دست معلمین‏‎ ‎‏خوب تربیت بشوند آتیۀ کشوری خوب است، سعادتمند است، و اگر چنانچه معلمین‏‎ ‎‏انحراف داشته باشند و تربیت انحرافی بکنند، مملکت به فساد کشیده می شود. بنابراین‏‎ ‎‏شما جوانها همان قدری که بزرگ هستید برای اینکه محصل هستید، دانشجو هستید و بعد‏‎ ‎‏هم ان شاءالله معلم خواهید شد، همان قدر که بزرگ هستید و شغلتان یک شغل شریف و‏‎ ‎‏بزرگ است، مسئولیتتان هم یک مسئولیت بزرگ است.‏

‏مقدرات کشور در دست تحصیلکرده ها‏

‏     از دانشگاهها و مدارس ... سعادت ملتها شروع می شود. دانشگاهها و مدارسند که‏‎ ‎‏تمام مقدرات مملکتی را آنها هستند که اداره می کنند. سعادت یک ملت به دست‏‎ ‎‏دانشمندان آن ملت است. دانشمندان ملت اگر انحراف نداشته باشند، استقامت داشته‏‎ ‎‏باشند، بر طریق مستقیم باشند ملت هم به طریق مستقیم کشیده می شود و ملت هم‏‎ ‎‏سعادتمند می شود و اگر خدای نخواسته انحرافاتی در دانشگاهها در دانشکده ها، در‏‎ ‎‏مدارس قدیمه، در مدارس جدیده انحرافاتی پیدا بشود، از آنجاست که انحراف ملت‏‎ ‎‏پیدا می شود.‏

‏     ملتها چشمشان به دانشمندها دوخته است، اگر چنانچه عالِم فاسد بشود عالَم فاسد‏‎ ‎‏می شود، «اذا فسد العالِم فسد العالَم» برای اینکه عالَم چشمش را به عالِم دوخته است‏‎ ‎‏توجه تودۀ مردم به متفکرین کشور است، به علمای کشور است. اگر خدای نخواسته آنها‏‎ ‎‏فاسد بشوند همۀ کشور به فساد کشیده می شود، و اگر آنها صالح باشند همۀ کشور به‏‎ ‎‏صلاح و سداد کشیده می شود. بنابراین هم شما قشر دانشجو که می خواهید دانشمند‏‎ ‎‏بشوید ان شاءالله ـ و خواهید شد ان شاءالله ـ هم شما بزرگ هستید و بزرگوار و هم شما‏‎ ‎‏مسئول هستید و ملتفت باشید که این مسئولیت را، این باری که به دوش شما آمده است،‏‎ ‎‏خواهی نخواهی به دوش شما و به دوش همه این مسئولیت آمده است، و خدای‏ ‏تبارک و تعالی از شماها انتظار این معنا را دارد که شماها تربیت کنید جامعه را، و این یک‏‎ ‎‏خدمت بزرگ است که اگر خوب انجام بگیرد این خدمت اینقدر ارج دارد که نمی توانیم‏‎ ‎‏ما تعریفش را از عهده برآییم. و اگر خدای نخواسته بد انجام بگیرد، فسادش آنطور است‏‎ ‎‏که عالَم فاسد می شود، اگر عالِم فاسد بشود اینطور نیست که مثل یک آدم عادی است که‏‎ ‎‏اگر فاسد شد خودش فاسد است، این مرضی مسری است، ساری است، فساد عالِم‏‎ ‎‏سرایت می کند به همۀ قشرها، من خودم ... که سابقاً یکوقتی می رفتم بعض از شهرها را‏‎ ‎‏می دیدم که مردمش صالحند، خوبند وقتی که توجه می شد که چطور اینها همه مردم‏‎ ‎‏صالح خوبی هستند؟ معلوم می شد که عالِم آن شهر، آدم خیلی خوبی است، اینها همه‏‎ ‎‏اقتدا کرده اند به آن عالم که خوب است.‏

صحیفه امام جلد ۷ ص ۲۵۴ - ۲۵۶

. انتهای پیام /*