وقتی‏‎ ‎‏ما می توانیم به آیندۀ کشور و آینده سازان امیدوار شویم که به آنان در مسائل گوناگون بها‏‎ ‎‏دهیم، و از اشتباهات و خطاهای کوچک آنان بگذریم، و به همۀ شیوه ها و اصولی که‏‎ ‎‏منتهی به تعلیم و تربیت صحیح آنان می شود احاطه داشته باشیم. فرهنگ دانشگاهها و‏‎ ‎‏مراکز غیرحوزه ای به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیتها بیشتر عادت کرده است،‏‎ ‎‏تا فرهنگ نظری و فلسفی. باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله ها، حوزه و‏‎ ‎‏دانشگاه درهم ذوب شوند، تا میدان برای گسترش و بسط معارف اسلام وسیعتر گردد. ‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۹۹


. انتهای پیام /*