‏دشمنها چشمها را دوخته اند که از روحانیت چیزی ببینند و آن را بزرگ کنند و به‏‎ ‎‏اسلام نسبت بدهند. اگر امروز از شما، از علما، خدای نخواسته از علمای اسلام، از‏‎ ‎‏فضلای اَنام‏‏ یک امر خلاف صادر بشود، دشمنهای شما آن را هزار امر می کنند، و با‏‎ ‎‏هیاهو و جنجال به اسلام نسبت می دهند می گویند جمهوری اسلامی هم مثل سایر‏‎ ‎‏رژیمهاست. این مسئولیت، مسئولیت بزرگی است. 

صحیفه امام جلد ۹ ص ۱۵۰

. انتهای پیام /*