مسئلۀ کتاب آیات شیطانی‏‏ کاری حساب شده برای زدن ریشۀ دین و دینداری و در‏‎ ‎‏رأس آن اسلام و روحانیت است. یقیناً اگر جهانخواران می توانستند، ریشه و نام‏‎ ‎‏روحانیت را می سوختند ولی خداوند همواره حافظ و نگهبان این مشعل مقدس بوده‏‎ ‎‏است و ان شاءالله از این پس نیز خواهد بود، به شرط آنکه حیله و مکر و فریب‏‎ ‎‏جهانخواران را بشناسیم.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۲۷۷

. انتهای پیام /*