من مسائلی داشتم که ابتدائاً بنا داشتم به طور صحبت، آن مسائل را به عرض ملت‏‎ ‎‏برسانم لکن چون طولانی است، از این جهت آن مسائل را با نوشته ان شاءالله روز جمعه‏‎ ‎‏به عرض آقایان می رسانم. آنچه که حالا باید عرض کنم این است که من امیدوارم که در‏‎ ‎‏این سال جدید ملت ما همان طور که پیروزی پیدا کردند و بحمدالله قریب یک سال از‏‎ ‎‏انقلاب گذشته، همۀ نهادهای انقلابی به طور شایسته تحقق پیدا کرد و آرامشی که در‏‎ ‎‏انتخابات مجلس شورای اسلامی دیده شد ـ و به من اطلاع دادند ـ آرامش چشمگیری‏‎ ‎‏بود. و باید عرض کنم که همان طور که سال تجدید می شود باید یک تجدیدی هم در‏‎ ‎‏اشخاص، یک تحولی هم در ارواح و اشخاص پیدا بشود؛ اختلافاتی که بعد از هر انقلابی‏‎ ‎‏هست. و 35 میلیون جمعیت از حبس بیرون آمده اند و آزاد شده اند، البته در بین اینها‏‎ ‎‏اشخاصی هستند که انحرافاتی دارند.‏

‏     لکن باید همه متذکر این معنا باشند که این پیروزی انقلاب ما پیروزی ‏‏[‏‏ای‏‏]‏‏ بود که به‏‎ ‎‏برکت اسلام و گرایش به اسلام و با فریاد «الله اکبر» این پیروزی به دست آمد. کسی گمان‏‎ ‎‏نکند که اشخاصی یا گروههایی پیروزی را برای ما تحصیل کردند. خیر، این خدای متعال‏‎ ‎‏بود که وقتی که دید مردم در راه او قیام کرده اند با آنها همراهی کرد. شما غافل نباشید از‏‎ ‎‏این انصرافی که دشمنهای ما پیدا کردند راجع به مواجهۀ جدی. این چه بود؟ اگر آنها‏ ‏می خواستند که با طیاره هایشان، با توپهایشان، با تانکهایشان بریزند در خیابانها و تهران را‏‎ ‎‏بمباران کنند، شما راه دفاعی نداشتید. کی منصرف کرد اینها را، و کی خوف در دل آنها‏‎ ‎‏انداخت که نتوانستند بکنند؟ شما که قوه ای نداشتید. ما که قدرتی نداشتیم. آنکه در دل‏‎ ‎‏آنها خوف را ایجاد کرد، و پیروزی ما پیروزی به رُعب شد؛ آن خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏بود. وقتی ملتی توجه به خدا پیدا کردند و دیدند که راه راهی است که باید به طور شایسته‏‎ ‎‏اقدام درآن بکنند، و سر تاسر کشور ـ همه جا ـ صدای «الله اکبر» بلند شد، خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی با آنها همراهی کرد و دشمنهایی که نه فقط قدرتهای داخلی بود، قدرتهای خارجی‏‎ ‎‏هم، به هم شکست و همه انصراف پیدا کردند از اینکه مقابله کنند، و در دل همه رعب‏‎ ‎‏پیدا شد. این کاری بود خدایی و از دست هیچ بشری این کار قابل انجام نبود. پس پیروزی‏‎ ‎‏ما پیروزی‏‏[‏‏ای‏‏]‏‏ است که به برکت اسلام، و به برکت گرایش به قرآن پیدا شد.

صحیفه امام جلد ج ۱۲ ص ۱۹۷ - ۱۹۸

. انتهای پیام /*