هیچ پاداشی بالاتر از آن پاداشی که خدای تبارک و تعالی به شما‏‎ ‎‏می دهد، و به خدمتگزارها می دهد هیچ پاداشی بالاتر از آن نیست. و هیچ پشتوانه ای‏‎ ‎‏بالاتر از ایمان نیست. وقتی که یک قومی، یک گروهی، ایمان داشتند، ایمان به خدا‏‎ ‎‏داشتند و موظف می دانستند به حسب آن ایمان که خدمت بکنند، این از همۀ پشتوانه ها‏‎ ‎‏برای این گروه، برای انسانها، بالاتر است. البته من از شماها تشکر می کنم؛ و ملت هم قدر‏‎ ‎‏شما را می دانند. آنها هم اینطور نیست که قدردانی نکنند. آنها هم قدردانی می کنند. ما‏‎ ‎‏همه قدردانی از شما و همۀ قوای انتظامیه می کنیم. شما در یکوقتی که مملکت در حال‏‎ ‎‏آتش بود کمک کردید. و این کار ارزنده ای بود که فراموش شدنی نیست. خداوند همۀ‏‎ ‎‏شما را تأیید کند؛ و خداوند پشتیبان همه باشد. ملت هم پشتیبان شماست، و ما هم دعاگو.‏

صحیفه امام جلد ۸ ص ۷۴

. انتهای پیام /*