بهار توبه ایام جوانی است که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقصتر و شرایط توبه سهلتر و آسانتر است.‏

‏انسان در پیری حرص و طمع و حب جاه و مال و طول املش بیشتر است.

. انتهای پیام /*