ما از خدا می خواهیم که قلوب ما را‏‎ ‎‏تغییر دهد. ما بفهمیم که برای چی در این دنیا آمدیم و باید چه بکنیم و چه جور برویم از‏‎ ‎‏این دنیا. یک مرگ حیوانی نباشد. یک نحوی نباشد که ما انبار کنیم معاصی را، در آنجا‏‎ ‎‏روسیاه باشیم.‏

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۱۸

. انتهای پیام /*