تصمیم بگیرید در این سی روز ماه مبارک رمضان مراقب زبان،‏‎ ‎‏چشم، گوش و همۀ اعضا و جوارح خود باشید و دائماً متوجه باشید این‏‎ ‎‏عملی که می خواهید انجام دهید، این سخنی که می خواهید بر زبان‏‎ ‎‏آورید، این مطلبی که دارید استماع می کنید، از نظر شرع چه حکمی‏‎ ‎‏دارد؟ این آداب اولی و ظاهری صوم است؛ اقلاً به این آداب ظاهری صوم‏‎ ‎‏پابند باشید. اگر دیدید کسی می خواهد غیبت کند، جلوگیری کنید و به او‏‎ ‎‏بگویید ما متعهد شده ایم که در این سی روز رمضان از امور محرّمه‏‎ ‎‏خودداری ورزیم؛ و اگر نمی توانید او را از غیبت باز دارید، از آن مجلس‏‎ ‎‏خارج شوید

جهاد اکبر ص ۲۷

. انتهای پیام /*