کوشش کنید که این دعوت را لبیک بگویید، راه به شما بدهند در اینجا و اگر چنانچه‏‎ ‎‏راه یافتید مسائل حل است. اینکه مسائل ما حل نمی شود، برای اینکه در ضیافت خدا‏ ‏وارد نشده ایم. در ماه رمضان اصلاً، وارد نشده ایم؛ یک ترک اکل و شربی‏ کردیم،‏‎ ‎‏لکن آن که باید بشود نشده است.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۴۵ - ۴۶

. انتهای پیام /*