ماه مبارک به منزلۀ یک ساعتی است که کوکش بکنند و خودکار تا مدتی که این کوک‏‎ ‎‏است باشد. این ماه مبارک باید این جور باشد که مردم را تا ماه مبارک دیگر حفظ کند،‏‎ ‎‏بعد ماه مبارک دیگر بیاید از سر گرفته بشود و این برای این است که باید ما در این ضیافت‏‎ ‎‏وارد شده باشیم و من امیدوارم که وارد شده باشیم و همۀ آقایان با سلامت، صحت و‏‎ ‎‏خوشی این سال را بگذرانند.‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۴۷

. انتهای پیام /*