تمام این جار و‏‎ ‎‏جنجالهایی که در دنیا می بینید برای این است که استفاده از این ضیافت نکرده اند، در این‏‎ ‎‏مهمانی وارد نشده اند، دعوت خدا را قبول نکرده اند.‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۴۵

. انتهای پیام /*